เมื่อต้องงดใช้ยาปฏิชีวนะในวงการปศุสัตว์ แล้วจะใช้อะไรทดแทน

ในภาวะปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ วงการปศุสัตว์ ของไทย มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงจุดที่การให้ความสำคัญของผู้บริโภคต้องมาก่อน เนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กำลังฮิตในปัจจุบัน ดังนั้น วงการปศุสัตว์ไทย จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางตามยุคสมัยเช่นกัน การเลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยทั้งจากยาและสารเคมีตกค้าง อีกทั้งในสหภาพยุโรปยังห้ามใช้ยาปฏิชีวนะในระดับกระตุ้นการเจริญเติบโต (Antibiotic Growth Promoter, AGP) ในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป จากข้อห้ามดังกล่าวจึงส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารในสัตว์ และนำสารเสริมชนิดต่างๆ เข้ามาทดแทนยาปฏิชีวินะในอาหารสัตว์ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ สารที่ช่วยสร้างสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหาร โปรไบโอติก (Probiotic) เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนในลำไส้ของสัตว์ได้ โดยกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กลุ่มนี้ ได้แก่ Lactobacillus acidophilus , Lactobacillus plantarum , Saccharomyces cerevisiae , Bacillus subtilis , Bacillus licheniformis เป็นต้น หน้าที่ของโปรไปโอติกนั้น สามารถช่วยปรับสภาพภายในทางเดินอาหารของสัตว์ให้ดีขึ้น มีความเป็นกรดมากขึ้น และยังสร้างสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันสำหรับต้านทานเชื้อก่อโรคอื่นๆ ได้มากขึ้น พรีไบโอติก (Prebiotic) เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากพืชที่มีสายสั้นๆ เช่น โอลิโกแซ็คคาไรด์ …

โปรไบโอติก ประโยชน์ของการใช้ ในวงการปศุสัตว์

ความนิยมของการใช้ โปรไบโอติก เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเพื่อรักษาโรคบางชนิดในคน ทำให้เกิดการขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์และพัฒนามาใช้ในวงการปศุสัตว์ เพื่อมุ่งหวังให้สามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโต การใช้โปรไบโอติกเสริมเข้าไปใน อาหารสัตว์ พบว่า สามารถส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต และช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรค โดย Probiotic จะไปแย่งอาหารและพื้นที่ยึดเกาะของเชื้อก่อโรคเหล่านั้น หรือความสามารถในการผลิตสารที่เป็นพิษต่อเชื้อโรค ลดความเสี่ยงของการเกิดท้องเสีย และความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ที่ได้รับ ประโยชน์ของ โปรไบโอติก การใช้ Probiotic มีหลากหลายรูปแบบ โดยทั่วไปวิธีการให้มักผสมในอาหารและน้ำ สเปรย์ หรือปั๊มปาก โดยรูปแบบวิธีการให้ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ อายุ และวงจรการผลิต เช่น การให้ในแม่สุกรแม่พันธุ์และสุกรขุนให้ในรูปแบบผสมอาหร หรือการให้ในลูกสุกรโดยให้การปั๊มปากและผสมในอาหารเลียราง อย่างไรก็ตาม การใช้โปรไปโอติก เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้ในช่วงเวลาที่สุกรเริ่มได้รับเชื้อจุลินทรีย์หรือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ 4 สัปดาห์หลังจากหย่านม หรือช่วงที่สุกกรมีการเจ็บป่วยจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือเมื่อสุกรแสดงอาการท้องเสีย เป็นต้น การใช้ Probiotic มากกว่า 1 ชนิดในผลิตภัณฑ์อาหารสุกร มีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้เพียงชนิดเดียว เนื่องจากคุณสมบัติจำเพาะที่มีอยู่ของแต่ละสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม จุลินทรีย์ที่จะนำมาใช้ควรได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ โดยละเอียดก่อนนำมาใช้ โดยเฉพาะผลต่อการต้านเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหารทั้งในตัวสัตว์และห้องปฏิบัติการและตัวเลขของการเพิ่มผลผลิต